Hållbarhetspolicys

Policy Ansvarsfulla investeringar

Syftet med denna policy är tydliggöra och konkretisera principer och riktlinjer gällande tillvägagångssätt för ansvarsfulla investeringar inom JRS verksamhet för efterlevnaden av bestämmelserna i Disclosureförordningen (EU) 2019/2088.

JRS ska, i relevanta delar, integrera miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsaspekter (s.k. ESG-faktorer) i investerings- och rådgivningsverksamheten.

För mer information, se Policy för ansvarsfulla investeringar
här

Ersättningspolicy

JRS ersättningssystem är utformat på så sätt att det ska vara förenligt med och främja en sund och effektiv riskhantering, samt motverka ett överdrivet risktagande vilket även inkluderar hållbarhetsrisker. Enligt JRS ersättningsprinciper ska fastställande av ersättning och liknande incitament inte uteslutande eller till övervägande del baseras på kvantitativa (finansiella) affärskriterier utan även ta hänsyn till ändamålsenliga kvalitativa (icke-finansiella) kriterier som återspeglar efterlevnadsregler i tillämpliga externa regler, rättvis behandling av kunder, vara förenliga med integrering av hållbarhetsrisker och kvaliteten på de tjänster som tillhandahålls kunder.

För mer information, se Ersättningspolicyn
här

JRS Asset Management AB, Birger Jarlsgatan 14, Box 586, 114 11 Stockholm, Tel: +468 407 64 00, E-mail: info@jrsam.se
Behandling av personuppgifter