Negativ konsekvensanalys

Negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer 

Enligt förordningen (EU) 2019/2088 – Disclosureförordningen) ska finansmarknadsaktörer och finansiella rådgivare:

  • Tillämpa och offentliggöra due diligence-policyer rörande hur investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer beaktas.
  • Tillämpa och offentliggöra information om sina policyer för identifiering och prioritering av huvudsakliga negativa konsekvenser och indikatorer för hållbar utveckling.
  • Offentliggöra en beskrivning av de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbar utveckling och av eventuella åtgärder som vidtagits med avseende på dessa eller, i relevanta fall, planerade sådana.

Hållbarhetsfaktorer definieras i Disclosureförordningen som miljörelaterade, sociala och styrningsrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor.

De europeiska tillsynsmyndigheterna ska enligt Disclosureförordningen utarbeta förslag på tekniska standarder för att specificera ovannämnda punkter.

På grund av det pågående arbetet rörande utarbetning av tekniska standarder råder således relativt stor osäkerhet kring den praktiska tillämpningen. JRS ska rapportera enligt de tekniska standarderna när rättsläget klargjorts. För ytterligare information se Policy för ansvarsfulla investeringar.

 

 

JRS Asset Management AB, Birger Jarlsgatan 14, Box 586, 114 11 Stockholm, Tel: +468 407 64 00, E-mail: info@jrsam.se
Behandling av personuppgifter