Risk & compliance

Risk

Inom stabsfunktionerna finns även oberoende funktionerna för risk & compliance. Risk och compliance ingår i andra försvarslinjen. Funktionen för oberoende riskhantering finns inom bolagets stabsfunktion och leds av Chief Risk Officer. CRO rapporterar till VD och Styrelsen vid varje ordinarie styrelsemöte samt vid behov. Risk ansvarar vidare för kontroller av samtliga pelare 1 risker, bedömning och kvantifiering av pelare 2 riskerna samt det legala uppfyllandet inom pelare 3 i enlighet med förordning 575/2013 samt dess genomförandeförordning 1423/2013.

Pelare 1

Den reellt största risken som Bolaget är utsatt för bedöms vara den operativa risken, även om kapitalkravet för kostandsrisk ligger högre. Därför läggs stor vikt vid att förebygga de operativa riskerna genom proaktivt arbete där Bolaget ser till att ha ändamålsenliga processer, rutiner och system samt tillräckliga resurser i form av kompetent personal.

Bolaget har även antagit en riskaptit och en risklimit i syfte att mäta sin operativa risk varje kvartal samtidigt som man formaliserat nivåerna för vilka VD och Styrelse ska erhålla information vid förhöjd respektive kritisk operativ risknivå. Den operativa riskmätningen är formaliserad i riskpolicyn under avsnittet operativ risk och bygger på en kvantitativ och kvalitativ bedömning av flera indikatorer.

Olämpligt uppbyggda ersättningssystem till anställda kan ge incitament för dem som fattar strategiska beslut och/eller de som, icke oväsentligen, kan påverka Bolagets risknivå eller som innehar kontrollfunktioner till ett oönskat (överdrivet) risktagande. Ett risktagande som väsentligen kan påverka Bolagets stabilitet genom resultat- och balansräkningspåverkan.

JRS Asset Management AB har ett ägande där personalen sedan hösten 2014 äger en betydande del av bolaget. Detta bland annat i syfte att adressera risken för överdrivet risktagande genom att likställa de anställdas incitament med bolagets långsiktliga mål. Ersättningspolicyn finns under fliken ersättningar.

Kreditrisken utgörs primärt av utlåning till institut där likviditeten ligger. Bolaget kan, som ett led i en förbättrad likviditetssituation, komma att öppna fler depåer hos fler institut inte minst i syfte att söka minimera exponeringen. Vidare kan bolaget välja att placera en del av likviditeten i olika instrument i enlighet med gällande likviditetspolicy. Övrig kreditrisk består av kundfordringar.

Bolaget har ingen väsentlig marknadsrisk då man saknar tillstånd för egenhandel. Bolagets verksamhet föranleder inte något behov för att utöka marknadsrisken. Bolaget har en modest riskaptit vilken även kommer att spegla sig i den/de placeringar som eventuellt kan bli aktuella.

Pelare 2

Personalrisk har identifierats som viktig. För att hantera denna risk ska Bolaget se till att personalen har nödvändig utbildning och kunskap för att utföra arbetsuppgifterna. Vidare har Bolaget en uttalad ambition att kommunikationen ska fungera friktionsfritt i alla delar av organisationen, så att eventuella problem kan tas om hand och lösas så snart de uppkommer. En tidig hantering minimerar eventuella skador som kan uppkomma inom organisationen.

Som en naturlig del av att vara ett mindre värdepappersbolag har Bolaget några nyckelfunktioner vilka bedöms viktiga avseende kompetens varför ersättare för dessa positioner kan vara något svårare att hitta. Bolaget har minskat risken med att förlora nyckelkompetenser bland annat genom att knyta upp den delen av personalen i ägandet. Vidare arbetar bolaget med att vara en attraktiv arbetsgivare även ur ett arbetsmiljö- och kollegialt perspektiv för att fortsatt främja den positiva atmosfären inom JRS.

Den strategiska risken, vilken kan ses som en underkategori till affärsrisk, bedöms vara av betydelse i det segment av finansbranschen i vilket bolaget bedriver sin verksamhet. Den relativt stabila intjäningen, som Private Banking verksamhet genererar, attraherar flera aktörer till segmentet vilket gör konkurrensen till en betydande faktor. Befintliga institutioner har fortsatt satsat på sina respektive Private Banking verksamheter medan konkurrens från nyetablering inte förekommit i någon märkbar grad, bland annat på grund av det initiala förvaltade kapitalet som behövs för att driva verksamheten men främst på grund av de regulatoriska kraven vilka skapat en ökad inträdesbarriär.

För att begränsa den strategiska risken har bolaget en tydlig strategi beträffande segmentering, positionering, produktval och distribution. Bolaget har band annat ett formaliserat investeringsråd där produkter kvalitetsäkras och godkänns för respektive modellportfölj.

Inom Private Banking bedöms tillväxt genom befintliga kunders nätverk som prioriterat då den tillströmningen, genom Bolagets goda relation till sina befintliga kunder, får en mindre fokusering på prispress samtidigt som den ger ett ökat fokus på service. Bolaget bedömer att man har en hög grad av servicenivå, även för sin nisch, vilket gör att tillväxt genom befintliga kunders nätverk bedöms fördelaktigt.        

Med ryktesrisk avses främst risken för bristande hantering och kontroll av andra risker i verksamheten som resulterar i försvagat förtroende för företaget. Det kan även förekomma externa händelser, vilka ligger utanför Bolagets kontroll, som påverkar förtroendet för Bolaget negativt. 

Bolaget står väl rustade för fortsatt expansion under kommande verksamhetsår med fokus på affären och förbättrad internkontroll.

Sammantaget bidrar arbetet som skett 2014 men även kommande arbete till en lägre sannoliket för minskat förtroende och därigenom en lägre ryktesrisk. Koncentrationsrisk som kan komma att uppstå i kundbasen är väsentlig då det finns historiska exempel på värdepappersbolag som bedrivit Private Banking verksamhet, inom Family Office nischen, som likviderats på grund av stor kundkoncentration.

Bolagets största kunder genomgås därför i syfte att säkerställa fortsatt positivt kassaflöde även i de fall där största kunden väljer att avsluta sitt engagemang.

Pelare 3

I syfte att öka transparansen finns kriterier uppställda avseende innehåll som ska offentliggöras samt tillgängligheten av offentliggörandet. Från och med 1 januari 2015 offentliggör JRS kapitalbasen, kapitalkravet och kapitaltäckningskvoten enligt tidigare men även riskviktad exponering (Risk Weighted Asset/Risk Weighted Exposure/Risk Exposure Amount), kärnprimärkapitaltäckningsgrad, primärkapitaltäckningsgrad samt kapitaltäckningsgrad inklusive pelare 2 reserveringar.

I enlighet med de standardiserade mallar som finns i genomförandedirektivet (EU) 1423/2013 publicerar bolaget information om:

  • Metod för avstämning av kapitalbasen,
  • De viktigaste delarna i kapitalinstrument, samt
  • Upplysningar om kapitalbas under övergångsperioden där jämförelse mellan konsoliderad situation och redovisningsmässiga gruppen framgår.

Till detta ska en redogörelse för Bolagets riskhantering även finnas med, här ska även en övergripande beskrivning av metodologin för mätning och uppföljning av operativ risk inkluderas.

Marknaden ska genom att tillgå offentliggörandet få en övergripande känsla för Bolaget finansiella situation från ett regulatoriskt kapitaltäckningsperspektiv med tillhörande utveckling kvartalsvis. Den reflekterande delen kan vara något mer extensiv årsvis. 

Bolagets pelare 3 kommer även att innehålla finansiella företaggruppens siffror.

Bolaget ska offentliggöra sådan likviditetsinformation som efterfrågas i FFFS 2010:7 5 Kap. 1§ genom kvartalsvis information specificerad i 9§ och årlig information genom 7-9§.  

Bolagets offentliggörande ska ske på JRS hemsida under Om oss => Finansiell information, Om oss => Finansiell information => Periodisk information samt under Om oss => Intern styrning & kontroll med tillhörande undermappar. Genom informationen i årsredovisningen, periodiska informationen samt övrig information på hemsidan ska läsaren ges möjlighet att erhålla offentliggörande i enlighet med avdelning 2, tekniska kriterier för transparens och upplysningsplikt, i 575/2013.

Publiceringen sker kvartalsvis normalt 2 månader efter den rapporterade periodens utgång. Om det råder en diskrepans mellan inrapporteringsdatum till FI och två månader intervallet gäller inrapporteringsdatum till FI.

Compliance

Compliancefunktionen ansvarar för att:

  1. kontrollera och regelbundet bedöma om de åtgärder och rutiner som Bolaget har vidtagit för att minimera risken för att Bolaget inte fullgör sina förpliktelser enligt de lagar och författningar som gäller för Bolaget tillståndspliktiga verksamhet är lämpliga och effektiva,
  2. utvärdera de åtgärder som vidtagits för att avhjälpa eventuella brister i Bolagets regelefterlevnad och riskhantering, samt
  3. ge råd och stöd till Bolaget och dess anställda så att Bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med de förutsättningar som gäller för Bolagets tillståndspliktiga verksamhet.

Arbetet utförs enligt en årsplan för regelefterlevnad som fastställs av styrelsen eller VD. Aktivitetsplanen föregås av en skriftlig riskanalys så att de planerade åtgärderna prioriterats med utgångspunkt från var de största riskerna finns för bristande i regelefterlevnaden. Planen utgör ett viktigt verktyg för kontinuerlig uppföljning och kontroll av Bolagets proaktiva arbete med regelefterlevnad. Comliancefunktionen rapporterar löpande till VD och till Styrelsen vid varje ordinarie styrelsemöte samt vid behov.

JRS har utsett Jesper Dahllöf till ansvarig för funktionen för regelefterlevnad (Compliance Officer). Bolaget har således genom uppdragsavtal lagt ut förvaltningen av funktionen till en extern part- FCG-  The Financial Compliance Group AB.

Jesper Dahllöf har bland annat en bakgrund som jurist på Finansinspektionen med fokus på värdepappersrelaterade frågor och har stor erfarenhet som ansvarig för funktionen för regelefterlevnad vid flera finansiella institut under sin tjänst på FCG.

 

 

 

 

JRS Asset Management AB
© Copyright JRS Asset Management AB 2015. Alla rättigheter reserverade