Tillsyn

Inledning

JRS Asset Management AB, organisationsnummer 556734-9070, är ett värdepappersbolag med verksamhet inom Private Banking och Investment Management, där varumärket JRS Fonder inryms. Bolaget står under Finansinspektionens tillsyn och har nedanstående tillstånd.

  • Annan sidoverksamhet
  • Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument
  • Försäkring i samtliga livförsäkrings klasser (direkt) försäkringsförmedling
  • Förvara finansiella instrument & ta emot medel med redovisnings skyldighet
  • Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument
  • Lämna kredit för genomförande av transaktion med finansiella instrument
  • Mottagande & vidarebefordran av order avseende finansiella instrument
  • Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag

Licenciering

JRS Asset Management AB är anslutet till Swedsec Licensiering AB som är ett helägt dotterbolag till Svenska Fondhandlarföreningen. Swedsec Licensiering AB startade 2001 i syfte att öka allmänhetens förtroende för företag verksamma inom värdepappersmarknaden. Sverige var det fjärde landet i världen som införde licensieringen efter USA, Storbritannien och Nederländerna. Idag finns ca 180 anslutna företag med ca 23.000 anställda som aktiva licenshavare.

 

 

JRS Asset Management AB
© Copyright JRS Asset Management AB 2015. Alla rättigheter reserverade