Intern styrning och kontroll

Inledning

Bolagets funktion för intern styrning och kontroll baseras på principen om tre försvarslinjer. Den första linjen är verksamheten som ska uppfylla gällande regelverk med en inneboende kontroll. Regelverken består av externa regelverk genom EU förordningar, delegerade akter, tekniska standarder, lagar och föreskrifter samt interna regler så som policies och instruktioner. 

Den andra försvarslinjen utgörs av de oberoende funktionerna för risk och compliance som rapporterar till VD och styrelsen. Chief Risk Officer leder arbetet inom riskavdelningen samtidigt som Compliance Officer leder arbetet inom compliance. Mer om bolagets risker samt information om risk- och compliancefunktionerna finns i undermenyn Risk och compliance.

Den tredje linjen utgör av bolagets internrevison som rapporterar till styrelsen.

JRS har en tydlig affärmodell som bygger på Private Banking, främst inom Family Office segmentet, samt Investment Management där varumärket JRS Fonder inryms.  Bolaget har inget tillstånd för egen handel samtidigt som man inte bedriver inlåning från allmänheten vilket gör att JRS bedöms ha en låg riskprofil. Detta speglas även av styrelsens och ledningens riskaversion där JRS endast tar affärsbeslut i segment där man har ingående kompetens.

JRS bedömer att bolaget ligger relativt lågt i ett storlek- och komplexitetsaxel diagram, vilket åskådliggörs nedan.

 

Riskprofilen kan komma att minska eller öka beroende på framtida verksamhetsutveckling vilken dock sker med det internt bedömda kapital- och likviditetsbehovet.  

Bolagsstruktur

Bolaget ägs av ägarbolaget Pevier AB, personalen samt Erik Wehtje som också är bolagets styrelseordförande. Personalens ägande lierar de anställdas intressen med bolagets och syftar därigenom till att skapa bästa möjliga förutsättning för långsiktlighet i samtliga beslut.

Inom JRS koncernen finns JRS Sports Management AB som bedriver agentverksamhet samt PEQ Invest 1 Holding som är ett holdingbolag utan någon operativ verksamhet.

 

 

JRS Asset Management AB
© Copyright JRS Asset Management AB 2015. Alla rättigheter reserverade